Isikuandmete poliitika

Nii Teie andmete konfidentsiaalsus kui Teie ilu on meie jaoks ühtviisi tähtsad

Isikuandmete põhimõtted

Allerbeste OÜ suurim väärtus on klientide rahulolu. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub, säilitab ja töötleb Rigrado OÜ klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi:

  1. Allerbeste OÜ hoiavb talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest.
  2. Allerbeste OÜ hoiab nende kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub Allerbeste OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
  3. Allerbeste OÜ ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
  4. Allerbeste OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid ettevõtte volitatud töötlejatele, eesmärgiga kasutada kogutud isikuandmeid pakkumaks kliendile parimat teenust. Ettevõte vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Allerbeste OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Allerbeste OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
  5. Allerbeste OÜ võivad saata oma klientidele reklaampakkumisi enda teenuste osas või kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil või ka muude koostööpartnerite pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest meie ettevõttele.
  6. Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist kliendiandmebaasist teatades sellest telefonil +3726622601 või e-posti aadressil info@royalgrace.ee
  7. Ettevõtte isikuandmete töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning isikuandmetre saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
  8. Allerbeste OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasides kuni 5 aastat ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
  9. Allerbeste OÜ poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, protseduuride vastunäidustused ja müügilepinguga seotud andmed. Õigete andmete olemasolu tagab ettevõtte klientide korrektse ja kiire teenindamise.